Kualifikimi i mesuesit per parashkollor. Kualifikimi i Mesuesve « MP 2019-02-04

Kualifikimi i mesuesit per parashkollor Rating: 9,8/10 1130 reviews

Kualifikimi i mësuesve, ja çfarë duhet të mësoni

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Këtë synim Gazeta Monitor e ka dëshmuar përgjatë kësaj kohe duke qenë ndër mediat e para në raportimin e lajmeve profesionale dhe të paanshme. Njeh, evidenton e vlerëson karakteristikat anatomike, fiziologjike, psikologjike dhe motore të nxënësve me prirje dhe predispozita sportive. Organizimi dhe zhvillimi i vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor dhe të provimeve. Kandidati që vlerësohet me E dobët , nuk e merr kualifikimin dhe nuk përfiton shtesë page, por nuk e rrezikon vendin e punës. Kompetenca: sipas programit aktual të fizikës së shkollës 9-vjeçare, të renditësh hapat e progresionit për të kaluar nga faktet te konceptet dhe, që këtej, në përgjithësimet, ligjet ose parimet për konceptet: punë-energji dhe shndërrime energjetike; shtypje; forcë; shpejtësi; nxitim; qark elektrik. Kompetenca: jep një shembull sesi strukturohet përmbajtja e lëndës, duke përdorur konceptogramën.

Next

Kualifikimi i mësuesve, ja çfarë duhet të mësoni

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren për qëllime komerciale. Burimet e financimit do të jenë katër. Njeh e përdor në orën e mësimit rregulloret teknike të linjës veprimtari sportive të programit të edukimit fizik. Këto pikë bonus do të shkojnë vetëm për ata kandidatë që janë diplomuara para janarit të 2011-s. Qeveria e nxënësve përzgjedh mësuesin ndihmës. Ata kalojnë nëpër tri shkallë të kualifikimit të vazhduar, përkatësisht pas 5, 10 dhe 20 vjet stazh në punë. Fusha: Programet lëndore Kompetenca Zbatimi me përgjegjshmëri i kërkesave të dokumentacionit kurrikular të arsimit parashkollor Literatura e rekomanduar Rezultatet e pritshme Mësuesi i parashkollorit: · analizon dhe bën interpretime për standardet e përmbajtjes në arsimin parashkollor — fushat, treguesit cilësorë, fushat e veprimtarisë edukative në kopsht etj; · analizon dhe bën interpretime për standardet e arritjes; · zbaton parimet, synimet, objektivat e përgjithshme dhe specifike, metodikën e zbatimit të programeve të parashkollorit; · krijon ura bashkëpunimi, partneriteti dhe bashkëveprimi ndërmjet kopshtit e prindërve të fëmijëve sipas kërkesave që parashtrohen në standardet e përmbajtjes; · njeh karakteristikat e zhvillimit të përgjithshëm të fëmijëve të moshës 3-6-vjeçare dhe bën planifikime kurrikulare mbi bazën e tyre; · vëzhgon në mënyrë sistematike dhe vlerëson progresin e fëmijëve duke përdorur instrumente të larmishme.

Next

Kualifikimi i mësuesve, provimi më 18 prill. Temat dhe dokumentet që do jenë pjesë e testit

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Operon me lehtësi dhe argumenton procesin e organizimit të orës së mësimit në 3 përbërësit e saj. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për të hyrë në testin e kualifikimit, duhet të kenë kryer të paktën 3 ditë trajnimi në vit, të cilat janë të barasvlershme me 18 orë trajnimi të pasqyruara me 6 kredite. Konkretisht bëhet fjalë për 22 lloje testesh, ku përmbajtja e secilit prej tyre do të organizohet në dy pjesë. Një sistem i ngjashëm po përgatitet edhe për drejtuesit e shkollave. Në të do të përfshihen, veç sistemit publik, edhe privatët.

Next

Kualifikimi i mësuesve, ja kur do bëhet provimi për rritjen e pagës

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Zgjedh e përdor ushtrime të përshtatshme për pjesën përgatitore të orës së mësimit, në përputhje me specifikat e të mësuarit të linjave të ndryshme të programit. Të drejtat dhe detyrat e prindërve Prindërit janë partneri kryesor i institucionit arsimor në mbarëvajtjen e fëmijës dhe të institucionit. Ndërsa, ata mësues që futen në këtë garë dhe dalin me një vlerësim negativ, nuk e humbasin vendin e punës, por vetëm nuk përfitojnë rritjen e pagës. Tre janë shkallët për të cilat mësuesit do të kualifikohen përgjatë këtij viti. Çdo kategori kualifikimi shoqërohet me një shtesë në pagë, masa e së cilës përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Suplement për mësuesit e Edukimit Teknologjik në shkollën 9-vjeçare mësimet e punës Programi, që u dërgohet drejtorive arsimore, është orientues dhe përfshin përgatitjen lëndore dhe profesionale të mësuesve që do të testohen.

Next

MAS/ Kualifikimi, ja për çfarë do testohen mësuesit e arsimit parashkollor

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Shënim: Nesër do të botohet programi lëndor për testimin e mësuesve për profilet: mësues i Kimisë dhe Biologjisë, mësues i Sociologjisë, Edukimit Qytetar, Njohurive Ekonomike dhe Filozofisë, mësues i Historisë dhe i Gjeografisë, Suplement për mësuesit që zhvillojnë edhe lëndën e Informatikës në shkollën e mesme, Suplement për mësuesit e Edukimit Teknologjik në shkollën 9-vjeçare mësimet e punës , mësues i Edukimit Artistik në shkollën 9-vjeçare si dhe mësues i Edukimit fizik. Provimi i kualifikimit do të zhvillohet me shkrim, në 7 maj për të gjithë mësuesit në Tiranë nga ora 10:00-12:30 në ambientet e planifikuara nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit. Kompetenca për të trajnuar nxënësit për përvetësimin e njohjes shkencore, sipas renditjes: fakt f , hipotezë h , rrëzimi i një hipoteze r , kalimi në një hipotezë tjetër h1 , vërtetimi i saj v , zbatime z. Kompetenca: të përshkruash ndryshimet që janë planifikuar për të ardhmen në përmbajtjen dhe metodologjinë e mësimit të edukimit figurativ. Rezultatet pozitive të këtij provimi kushtëzojnë rritjen e pagës sipas vjetërsisë së punës nga 5 në 10 dhe 20 për qind për të gjithë arsimtarët që marrin pjesë në këtë testim. Nxënësi ka detyrë: a të respektojë të drejtat e nxënësve të tjerë dhe të punonjësve të institucionit, të njohura me ligj; b të mësojë rregullisht; c të vijojë rregullisht dhe të marrë pjesë në veprimtari të tjera të institucionit; ç të respektojë rregullat e institucionit për mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë e të mjedisit dhe të kërkojë respektimin e tyre nga nxënësit e tjerë dhe punonjësit arsimorë; d të respektojë rregulloren e institucionit. Kompetenca për vlerësimin e nxënësve B për mësuesit e fizikës në shkollën e mesme pjesa a është e përbashkët Për mësuesit, që përfshihen në shkallët e ndryshme të kualfikimit, orientohet kërkimi i kompetencave të mëposhtme: 1.

Next

Kualifikimi i mësuesve më 15 prill, ja çfarë duhet të mësoni

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Zgjedh e përdor metodat bazë të edukimit të aftësive bashkërenduese të nxënësve, në linjat kryesore të programit. Sipas një shkrese të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit me nr. Pjesa e dytë përfshin përmbajtjen shkencore të lëndës sipas programit të kualifikimit përkatës. Një planifikim të një mësimi model ditar , duke u bazuar në mësimdhënien me në qendër nxënësin. Fusha: Aspekte të drejtshkrimit të gjuhës shqipe Kompetenca Zbatimi i rregullave të drejtshkrimit të gjuhës shqipe Literatura Rezultatet e pritshme Mësuesi i parashkollorit: · njeh rregullat e drejtshkrimit të standardit të gjuhës shqipe; · demostron zbatimin e rregullave të drejtshkrimit gjatë veprimtarive në institucionin arsimor. Këto do të jenë ciklet e studimit që do të ofrohen pas ristrukturimit të të gjithë sistemit. Programi përbëhet nga këto pjesë: Arsimi shqiptar në procesin e politikave për ndryshim dhe të reformës në përmbajtje.

Next

Ligji i ri, si do emërohen dhe shkarkohen mësuesit

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Suplement për mësuesit që zhvillojnë edhe lëndën e Informatikës në shkollën e mesme Lënda e Informatikës ka filluar të jepet në klasat e treta e të katërta të shkollës së mesme në vitin 1996, kur u ngritën edhe 14 kabinetet e para të informatikës. Mësuesit kandidat për provimet e kualifikimit duhet që të plotësojnë duhet të paraqiten pranë drejtorive të arsimit që mbulojnë njësinë e tyre për të plotësuar formularët e aplikimit për të marrë pjesë në procedurat e kualifikimit, si dhe të dorëzojnë portofolët e tyre profesionalë sipas profileve përkatëse. Sistemi ka si qëllim grumbullimin e informacionit mediatik shqiptar, përpunimin e tij bazuar mbi teknika auto-inteligjente dhe më tej prezantimin tek të gjithë përdoruesit. Kompetenca profesionale që lidhet me përdorimin e strategjive mësimore të përshtatshme për lëndën, manaxhimin dhe organizimin e klasës. C zgjidhet me votim nga bordi i shkollës.

Next

Kualifikimi i Mesuesve « MP

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Kompetenca për vlerësimin e nxënësve 8. Arsimi bazë me kohë të plotë është i detyrueshëm për të gjithë fëmijët që janë shtetas shqiptarë me banim në Republikën e Shqipërisë nga mosha gjashtë vjeç deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë ligj. Çdo institucion arsimor ka bordin e tij të përbërë nga prindër, nxënës, mësues, përfaqësues të qeverisë vendore dhe të komunitetit. Këtë e dëshmojnë edhë statistikat ditore, javore dhe mujore të portalit. Provimi i kualifikimit të mësuesve për vitin 2017 do të zhvillohet me shkrim, në një ditë për të gjithë mësuesit, në Tiranë, përkatësisht në datën 15. Ndërsa, për shkollat artistike, programet e kualifikimit bazohen në lëndët programet mësimore për degët e muzikës, artit pamor dhe baletit.

Next

Të drejtat dhe detyrat e nxënësve, mësuesve e prindërve

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Ndalohet kopjimi, riprodhimi dhe publikimi i paautorizuar në çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake të Panorama-s. Mungesa e kabineteve të informatikës, si dhe e kurseve të kualifikimit për mësuesit e kësaj lënde ka qenë një boshllëk në arsimin e mesëm. D Në parahistori njerëzit filluan të komunikojnë me njëri-tjetrin me anën e gjuhës. Mësuesi i edukimit fizik mund të jetë një person i cili është diplomuar në Akademinë e Sporteve. Vlerësimi përfundimtar mbështetet në kreditit e grumbulluara dhe rezultatet e testimit.

Next

Kualifikimi i Mesuesve « MP

kualifikimi i mesuesit per parashkollor

Ndërsa për shkollat artistike, programet e kualifikimit bazohen në lëndët e programet mësimore për degët e muzikës, artit pamor dhe baletit. Konceptet për simbolet kombëtare dhe origjinën e tyre, trajtohen në tematikën: A Hyrje në lëndën e historisë. Sipas tij, mësuesit dhe drejtorët trajnohen të paktën 3 tri ditë në vit. Rrumbullakimi i numrit 3748 me afërsi deri në qindëshe është: A 3700 B 3750 C 3800 D 4000 31. Në vitin 1998 u fut si lëndë që nga viti i parë vetëm në shkollat e mesme të profilizuara, ndërsa në vitin 2002 në të gjithë shkollat e mesme të republikës. Tematika Probleme që lidhen me konceptimin bashkëkohor arsimor Probleme të përmbajtjes së lëndës Pedagogjia e mësimdhënies Kompetenca në fushën e vlerësimit B. Vlerësimi Vlerësimi përfundimtar i kandidatit bëhet me sistemin e 100 pikëve, ku futen pikët e portofolit, bonuset, pikët e pjesës së parë dhe pjesës së dytë të testit.

Next