Ibhalwa kanjani incwadi yokucela. Ukuhlawulela Umntwana 2019-01-30

Ibhalwa kanjani incwadi yokucela Rating: 7,9/10 828 reviews

Izihluthulelo Ezinhlanu Zokuthola Umsebenzi — I

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Hlala ephuzwini futhi uphendule imibuzo ngokwethembeka, ubuze imibuzo efanele mayelana nenkampani nomsebenzi owufunayo. Kungenzeka ziningi izinto osuzenzile ezingase zibhekwe njengolwazi lomsebenzi. Leli khadi linike bonke abangase bakusize uthole umsebenzi, ubacele ukuba balinike noma ubani abamaziyo onohlobo lomsebenzi owufunayo. Ubikibiki Ngalelilanga kusuke kulethwe izipho zikamama wentombi nabanye kulethwa umkhwenyana, nakhona izingubo zokulala, amaphinifa, amaduku, indishi noma ubhavu noma ubhasikidi, izinto zokugeza, izinto zokwenza itiye njengezinkomishi, amaketelo, ushukela, itiye nokunye. Ngakho-ke ukuzethula ngendlela efanele encwadini yakho yokufaka isicelo somsebenzi y isinyathelo sokuqala endleleni ebheke ekutholeni umsebenzi. From Zanele: Kahle hle obani abahambisa inhlawulo abesifazane noma abesilisa. Another ceremony, he then asks his brothers to accompany him to view this if he is happy then the wedding date is set or if there are any problems they can negotiate.

Next

Ibhalwa Kanjani Incwadi Yesicelo Somsebenzi Grade 12

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Ekupheleni kwengxoxo, uma usawufuna lo msebenzi, ucele. During the wedding other cows gets slaughtered where their izinyongo are used as symbol of connection. We must always put it into a context whenever we talk about lobolo, and not just discuss it in isolation. Uyavuma umkhongi uma kungukuthi uyamazi ababuze neminye imibuzo njengokuthi bayazi ukuthi usenengane nalapho bavume noma baphike. Uma sekuhanjiswa lokho, kuthiwa ziba zimbili izimbuzi ezisuke zimbethe izingubo zinqwaziswe namathawula nalapho kusuke kukhona nokudla okuningi okunhlobonhlobo yingakho kuthiwa umbondo omkhulu. Uma kunamaphutha, umqashi wakho uzocabanga ukuthi awunaki.

Next

Izigaba Zamalobolo

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Ukwenza kanjalo kuyobonisa ukuthi uyawushisekela. Uma sebehamba abakhongi baphelezelwa zingane zakulowomuzi zisuke zithunyiwe ukuthi azohlwitha induku koyedwa umkhongi zibuyele nayo ekhaya. Izinhlolo-vo zibonisa ukuthi abantu abangaba amaphesenti angu-96 emazweni athile bafuna umsebenzi nge-Internet. Kodwa ubaba wengana uno10K yena manje akasazi noma aqhubeke azohlawula noma ahlanganise lo20K. Once umkhnwnyana has paid these cows, he can request for the date for the wedding.

Next

Zakhele Isithombe Esihle Kumuntu Oqalayo Ukukubona—Kanjani?

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Qiniseka ukuthi uthola imvume kulabo obafaka kulolu hlu. Uma ufika sekwephuzile, uyokubuka ngamanye amehlo. Mina nomfwethu sasingazi lutho sasizithulele, umfwethu wayelibe ebhala pansi konke ekuvunyelwana ngakho mina ngibale imali abayikhokhayo ngiyidlulisele kubaba. Incwadi yezimfanelo zakho zomsebenzi akufanele ibe nokwaziswa isigebengu esikudingayo ukuze sizenze wena futhi sikudalele izinkinga ezingapheli zezimali. Ngasiza ekufuleleni isakhiwo esasakhiwa yizisebenzi zokuzithandela. Uyazibona izindlela ezi-ntathu ezingenza umuntu ofuna umsebenzi ashiye isithombe esingesihle? Sivame ukunganakwa lesi sici lapho umuntu efuna ukushiya isithombe esihle kumuntu aqala ukumbona.

Next

Izihluthulelo Ezinhlanu Zokuthola Umsebenzi — I

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Kwenzeka okufanayo nalapho uhlangana nomuntu okokuqala ngqa. Okunye engingasho iphuzu kuko kusekutheni eyemvulamlomo kayenziwa uma kuzohlawulwa lokho kwenziwa uma ngabe kuzocelwa isihlobo esihle kulowo muzi. Enye yezingosi ezinkulu kakhulu zezemisebenzi ezikuyi-Internet e-United States inezincwadi zezimfanelo zomsebenzi zabantu abayizigidi ezingu-17 abaqashi abangakhetha kuzo kanye nohlu lwemisebenzi engaba ngu-800 000 abantu abangasebenzi abangayicabangela. Imisebenzi yokuzilibazisa—ngiyakujabulela ukulungisa izimoto nokubaza. Ezinye izingosi zemisebenzi zidayisela izinkampani ezinkulu noma abanye abantu abanesithakazelo imininingwane yakho.

Next

ILOBOLO : Its Meaning and Process

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Ukuhanjiswa Kwemichilo Ngemuva kwesikhwehlela sikababa, abakamakoti bahambisa imichilo yezimbuzi noma izintambo ezazibophe izimbuzi ezasala ekhweni. Kwathi ngonyaka wama-2011 umfana wafuna ukuvela ekhaya azo ngokhokha inhlawulo , ubaba wami wathi umfwethu omdala nami ucela sebenxenye yezenxoxo zokukhokha inhlawulo ngoba ubaba akasenabo abafowabo abaphilawo ezihlobo zihlala kude nathi zehlala e-Eastern Cape ingakho saba inxenye yezinxoxo nomalume wami naye wayekhona. Kodwa kukokonke okwenzakalayo fanele ubaba wengane abanisane nabakubo. Kuyenzeka omunye angavumi kuze kube umkhwenyana uzishaya zonke bese kuyashadwa. Faka nezici zomsebenzi wakho wangaphambili ezikwenza uwufanelekele lowo msebenzi owufunayo njengamanje. The father is always kept in the dark all the time. Uma kukhona akutusayo, cela ukubonana nabaphathi baleyo nkampani, usho igama lomuntu okuthumele kubo.

Next

Izeluleko zokubhalwa kwencwadi yokufa...

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Lobolo, has more value that just a mere practice. Imbuzi lena nangephutha ayingeni ngaphakathi kulowo muzi bayihlinzela ngaphandle iphekelwe khona iphinde idlelwe ngaphandle futhi ngendlela okwenziwa ngayo ngakithi. Ngokwenza amagama abo atholakale uma ecelwa, ungase usheshe ubone ukuthi umqashi unaso yini isithakazelo sokukuqasha. Today we are confusing ilobolo, which are cattle and izibizo which is just goods — , and something else. Kodwa njengoba kwakudlula izinyanga umsebenzi ungatholakali, ngaqala ukucindezeleka.

Next

Izeluleko zokubhalwa kwencwadi yokufa...

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

All the time when we talk of ilobolo, we always confuse it with Izibizo. By in Ukucelwa Kwesihlobo Esihle Ngalelilanga umfana osuke esezoganwa uthumela abakhongi ekhweni ukuthi bayomcelela isihlobo esihle. Sisebenzisa ulwazi olugcinwa kwiwebhu olukhumbula okuthile ngawe ukuze senze ngcono ukujabulela kwakho iwebusayithi yethu. Imfundo: Ngaphothula eSikoleni Esiphakeme SaseZakheni, ngo-2004. Ucwaningo lwakho luyokusiza nokuba unqume ukuthi le nkampani inohlobo lomsebenzi owufunayo yini noma ukuthi uyafuna yini ukuyisebenzela. Abaqashi abasemthethweni abayidingi inombolo ye-akhawunti yakho yasebhange, inombolo yekhadi lakho lokuthenga ngesikweletu, noma usuku oluthe ngqo owazalwa ngalo. Ukuphindiselwa Kwenduku Ngalelilanga abakamakoti abaya kamkhwenyana, ukuhambisa lenduku eyathathwa izingane ngosuku lomcelo.

Next

ILOBOLO : Its Meaning and Process

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Abaphathi lutho ngalolusuku abakamakoti, bafika babheke izinkomo uma zibenelisa bahlatshelwa imbuzi, bese kubekwa ilanga lomshado. Uma kukhona othanda ukukwenza noma into oyithandayo umdlalo exhumene nomsebenzi owufakela isicelo ungakufaka nakho encwadini yakho. Kodwa ngangilokhu ngiphindela ngiyothola ukuthi awukho yini umsebenzi, ngisho nowokuzithandela. Ngalolusuku abazali bentombi basuke behlinzekelwe ngayo yonke into emnandi. Kuyenzeka ziphelele futhi kuyenzeka zingapheleli, bayaxoxisana ukuthi zizoqedelelwa nini futhi kanjani bavumelane bese kushadwa. Uma kutholakala ukuthi intombazane ikhulelwe ekhaya kuyaye kubuzwe kuyona ukuthi ikhuleliswe kwabani isibongo ukuze bakwazi abazali bayo ukuyiqhuba bayiyise kulowomuzi. Umngane wami wangenela engxoxweni watshela lona wesifazane ngami.

Next

Izigaba Zamalobolo

ibhalwa kanjani incwadi yokucela

Secondly, it is a token to the Amathongo ancestors that isibaya is growing, and as it grows it will create strong umuzi for them amathongo. From Babakhe: sanibonani ngisacela ukubuza mina nginengane enonyaka no 4months. Uma intombazane ikhulelwe ingashadile kufanele lowo oyikhulelisile akhokhe inhlawulo kubazali bentombazane. Zabeseziqala izinxoxo ubaba wababuza ukuthi baze ngani kwaDlamini bathi bathunywe undodana wabo ukuthi bazokhokha inhlawulo bageze umuzi wakwaDlamini. It is various cattle with their specific names and functions paid to the father and also to the mother of their daughter. When abakhongi are shouting they will be mentioning these cows, by their size, their gender and their colors. Here the father of the girl welcomes them and enquire if they know the person they are talking about.

Next